Finans ve Bankacılık Bölümü Ders Açıklamaları

1.Yarıyıl

ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2) 
İnkılap vb kavramlar, Türk İnkılabı, Fransız İnkılabı, Osmanlı devlet yapısı, çöküş nedenleri, yenileşme hareketleri, hürriyetçilik hareketleri, Meşrutiyetin ilanı ve gelişmeler, II. Meşrutiyet, Trablusgarb Savaşı, Balkan savaşları, L Dünya Savaşı öncesi büyük devletler ve savaşın sebepleri, Osmanlı devletinin savaştığı cepheler ve Çanakkale Savaşı, Osmanlı devletini paylaşma projeleri, I. Dünya savaşı, İzmir'in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele dönemindeki diğer kongreler. 

MAT111 MATEMATİK I (2 2 3) 
Kümeler; Sayılar; Denklemler ve Eşitsizlikler; Fonksiyonlar; Doğrusal Fonksiyonlar; İkinci Dereceden Fonksiyonlar; Rasyonel, Cebirsel ve Parçalı Fonksiyonlar; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar; Limit ve Süreklilik; Türev; Türev Uygulamaları; Grafik Çizimi 

ZTD101 TÜRK DİLİ I (2 0 2) 
Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması, lehçe, şive, ağız özellikleri. Temel dilbilgisi kuralları. (Noktalama, yazı ve imla kuralları) Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili. Toplumsal ve mesleki konularda sorunların tartışılması ve mesleki yönlendirmeler. 

ZYD101 YABANCI DİL I (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

BAN101 ANAYASA HUKUKU (3 0 3)
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi anayasal gelişmeleri, temel ilkeler, temel hak ve hürriyetler, siyasi partiler, TBMM üyelerinin seçimi, TBMM üyelerinin hukuki statüsü, TBMM’nin iç yapısı ve çalışma düzeni, TBMM’nin görev ve yetkileri, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, hükümet sisteminin niteliği, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü yönetim usulleri, yargı kolları, anayasa yargısı. 

BAN111 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 0 2)
Hukuk dalları, hukukun kaynakları, Türkiye’deki yargı kolları ve ayrıca Sayıştay, HSYK, AİHM’in tanıtılması. Hukuki fiil ve hukuki işlem kavramları. Kişilik kavramı, başlangıcı ve sona ermesi, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, fiil ehliyetlerine göre gerçek kişilerin sınıflandırılması, mirasçı kavramı, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın paylaştırılması, başta mülkiyet ve zilyetlik olmak üzere temel eşya hukuku konuları, borç ilişkisi kavramı, genel olarak borcun kaynakları ve borçlunun temerrüdü. 

BAN103 İKTİSADA GİRİŞ I (3 0 3)
İktisat biliminin tanımı; iktisadın konusu, kapsamı; iktisadın bilimselliği ve iktisat biliminde kurallar; pozitif - normatif iktisat; iktisadın diğer bilimlerle ilişkisi; iktisadın metodları; iktisadi Analiz ve iktisat politikası; iktisadi düşüncenin evrimi ve sistemleri; arz, talep ve denge (fiyat teorisi); talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi; piyasada özel durumlarda fiyat oluşumu; cobweb teoremi; king kanunu; tavan fiyat uygulaması; taban fiyat uygulaması; devletin fiyatlara müdahalesi; talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi.

BAN113 İNGİLİZCE I (4 0 4) 
Başlangıç düzeyinde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar. 

BAN105 MUHASEBE I (3 0 3)
Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeler ile teorik çerçevenin ve dönen varlıkların tanıtılması  

BAN109 YÖNETİM BİLİMİ  (3 0 3) 
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin tarihi ve gelişimi, yönetim fonksiyonları, çağdaş örgüt yapıları ve uygulamaları, insan ilişkileri ve örgütsel davranış. 

 

2.Yarıyıl

ZAI102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2 0 2) 
Siyasal alanda inkılâp hareketleri, siyasi alandaki inkılaplara tepkiler, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanında yapılan inkılaplar, sosyal alanda yapılan inkılaplar, kadın hakları ve Atatürk, Türk dış politikası ve Atatürk. Atatürk ilkeleri, bütünleyici ilkeler. 

MAT112 MATEMATİK II (2 2 3)
Belirsiz İntegral, Belirli integral ve uygulamaları, Dizi ve Seriler, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Vektörler, Doğrusal Denklem Sistemleri, Matrisler, Determinantlar 

ZTD102 TÜRK DİLİ II (2 0 2) 
Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması, lehçe, şive, ağız özellikleri. Temel dilbilgisi kuralları.(Noktalama, yazı ve imla kuralları) Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili. Toplumsal ve mesleki konularda sorunların tartışılması ve mesleki yönlendirmeler. 

ZYD102 YABANCI DİL II (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, zamanların kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama. 

BAN112 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) 
Borç ve borç ilişkisi kavramları, borcun kaynakları, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerlik şartları, bu şartların eksikliğine bağlı sonuçlar, temsil, haksız fiil, haksız filin unsurları, bazı kusursuz sorumluluk halleri, maddi ve manevi tazminat, sebepsiz zenginleşme, borçların ifası, faiz, ifa yeri, ifa zamanı, alacaklının temerrüdü, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, ifa imkânsızlığı, borçlunun temerrüdü, borca aykırılıktan doğan sorumluluk ile haksız fiil sorumluluğunun yarışması, borcun sona erme sebepleri, alacağın temliki, borcun nakli 

BAN104 İKTİSADA GİRİŞ II (3 0 3)
Firma teorileri (piyasa analizleri); firma davranışı ve piyasa yapısının önemi, piyasa analizleri; milli gelirin hesaplanması; nominal milli gelir-reel milli gelir; milli gelirin oluşumu; istihdam, işsizlik ve türleri; para tanımı, çeşitleri, sistemleri, para arzı, talebi, para miktarı, fiyat ilişkileri, miktar teorisi, para politikası, merkez bankaları; enflasyon, enflasyonun sebepleri, enflasyonun türleri, etkileri, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon tanımları; dış ticaret teorileri, ödemeler dengesi, ödemeler dengesi açıklarını giderme yolları, kambiyo kontrolü, dış ticaret hadleri, dış ticaret ile milli gelir ilişkileri.  

BAN116 İKTİSAT TARİHİ (2 0 2) 
Yöntem ve temel kavramlar, iktisadi düşüncenin ortaya çıkışı, Merkantalizm, Fizyokrasi, Klasik Teori, Klasik Teoriye Eleştiriler, Marksizm, Marjinalizm, Neo Klasik İktisat, Keynesyen İktisat, Yeni Neo Klasik Yaklaşımların ortaya çıkışı, matematiksel iktisat, Monetarizm, Post Keynesyen Teori, Kurumsal İktisat, Arz Yönlü İktisat, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat gibi konular ders çerçevesinde tartışılmaktadır.

BAN114 İNGİLİZCE II (4 0 4) 
İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre- intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir. 

BAN106 MUHASEBE II (3 0 3)
Dersi alan öğrencilere dönem sonu muhasebe işlemleri ve temel mali tablolar hakkında bilgi kazanmaktadırlar 

BAN110 SOSYOLOJİ (3 0 3) 
Halkla İlişkiler Kavramı, Önemi ve Gelişimi , Halkla İlişkilerde izlenen Temel Amaçlar ve İlkeler, Halkla İlişkilerin Organizasyon İçindeki Yeri, Halkla İlişkiler Yönetimi ,Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Stratejik Planlama, Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Etik, Kurumsal ve Kişisel İmaj, Sözsüz İletişim (Beden Dili) .

 

3.Yarıyıl

 

BAN205 FİNANS MATEMATİĞİ (3 0 3) 
Finansal matematiğin temel kavramlarını öğretmek ve bu kavramların çeşitli nakit akışlarının birikimli değerinin ya da şimdiki değerinin hesaplanmasında nasıl uygulandığını göstermektir. 

BAN211 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR I (3 0 3) 
Finansal piyasalarda temel işleyiş sisteminin analizi  

BAN209 FİNANSAL YÖNETİM I (3 0 3) 
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal yönetim ile ilgili gerekli kavram ve konuları öğretmenin yanı sıra, onları ilgili diğer derslere hazırlamaktır. Bu doğrultuda ders, finansal yönetimle ilgili temel kavramlar ve finans teorilerini aktarmaya odaklanmıştır. Ayrıca bu derste finansal piyasaları tanımak, finansal piyasaları oluşturan fon arz edenler, fon talep edenler, finansal aracı kurumlar, finansal araçlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların yasal ve yapısal özelliklerini incelemek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

BAN213 İNGİLİZCE III (4 0 4) 
Yeni dilbilgisi yapılarının (sıfat cümlecikleri, edilgen yapılar) kavratılması, bu yapıların öğrenciler tarafından kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Pre-intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme, basit diyaloglar geliştirebilme, örnek olaylar üzerinden konuşma aktiviteleri yapabilme hedeflenmektedir. 

BAN 207 İSTATİSTİK I (3 0 3) 
İstatistiğin önemi, çeşitli bilim dalları ile ilişkisi, istatistikte veri kaynakları ve verilerin toplanması, düzenlenmesi, şekillerle gösterimi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri ve eğiklik ve basıklık ölçüleri gibi tanımlayıcı istatistik konuları ele alınmaktadır. 

BAN203 MİKRO EKONOMİ (3 0 3) 
Bu dersin genel amacı Mikro İktisat Teorisindeki temel kavramlar ve varsayımlar konusunda bilgilendirmek, bu temel kavram ve varsayımlara dayalı olarak üretici dengesi ve tüketici dengesi analizini yapmasını sağlamak, mikro ekonomik değişkenlerin grafiklerini çizme ve okuma yeteneği kazandırmak, herhangi bir malın fiyatındaki değişmelerin nedenlerini esnekliklerle bağlantılı olarak açıklama ve yorum yapma kabiliyetini geliştirmek, her hangi bir mal ya da hizmet üreten bir firmanın üretimi gerçekleştirmek için katlandığı maliyetler konusunda bilgilendirmek ve piyasa kavramı ve piyasa türlerini incelemektir.

BAN201 TİCARET HUKUKU I (3 0 3)
Ticari işletme, ticari işletmenin unsurları, ticari işletmenin devri, ticari işletme rehni, ticari iş, ticari iş karinesi, tacir kavramı, gerçek kişi ve tüzel kişi tacirler, tacir olmanın hüküm ve sonuçları. Ticaret unvanı, merkez ve şube, ticari mümessil, ticari vekil, ticari işler tellalı, komisyoncu, acente. 


4.Yarıyıl


BAN210 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR II (3 0 3) 
Finansal yatırım kavramı ve finansal varlıkların değerlendirilmesinin analizi  

BAN212 FİNANSAL ÜRÜNLER (3 0 3)
Finansal ürün ve finansal ürün piyasalarının derinlemesine analizi 

BAN208 FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3)
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal yönetim ile ilgili gerekli kavram ve konuları öğretmenin yan ısıra, onları ilgili diğer derslere hazırlamaktır. Bu doğrultuda ders, finansal yönetimle ilgili temel kavramlar ve finans teorilerini aktarmaya odaklanmıştır. 

BAN214 İNGİLİZCE IV (4 0 4) 
Yeni dilbilgisi yapılarının (şartlı cümlecikler, ilgi zamirleri, isim fiiller, bağlaçlar) kavratılması, bu yapıların öğrenciler tarafından kullanılmasının sağlanması için Öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. Pre-intermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme, basit diyaloglar geliştirebilme, örnek olaylar üzerinden konuşma aktiviteleri yapabilme hedeflenmektedir. 

BAN206 İSTATİSTİK II (3 0 3) 
Tahmin teorisi, hipotez testleri, Ki-Kare testi, tek yönlü varyans analizi ve parametrik olmayan testlerden wilcoxon testi, mann-whitney u testi ve kruskal wallis testi ele alınmaktadır. 

BAN204 MAKRO EKONOMİ (3 0 3)
Ekonomiyi bir bütün olarak analiz eden makro ekonominin temel kavramlarını ve değişkenlerini tanıtmak; makro ekonomiyi açıklayan temel modelleri incelemektir. Buna bağlı olarak, güncel ekonomik sorunların anlatılan modeller çerçevesinde yorumlanması kabiliyetini geliştirmektir. 

BAN202 TİCARET HUKUKU II (3 0 3) 
Genel olarak şirketler, adi şirket, genel olarak ticaret şirketleri, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, kooperatif, genel olarak kıymetli evrak kavramı, unsurları, tanımı, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, genel olarak ticari senetler, poliçe, bono, çek. 

 

5.Yarıyıl

 

BAN305 BANKACILIĞA GİRİŞ (3 0 3) 
Banka ve bankacılık sistemi; bankacılık sisteminin genel işlevleri; bankaların kaynakları; bankalarda kaynak kullanımı; bankacılık hizmetleri: Saklama ve depo hizmetleri, ödeme ve toksilat hizmetleri, havale ve aktarım hizmetleri, garanit ve güvence hizmetleri, bilgilendirme ve belgelendirme hizmetleri. 

BAN303 EKONOMETRİ I (3 0 3)
Temel ekonometrik kavramların açıklanması, basit regresyon modellerinin uygulanması ve yorumlanması 

BAN309 İNGİLİZCE V ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

BAN307 İNGİLİZCE FİNANAS TERMİNOLOJİSİ (2 0 2)
İngilize finans terminolojisi; okuma, yazma, dinleme ve konuşma; uygun gramer ve sözcük bilgisi; dili geliştirmek ve pekiştirmek için kapsamlı faaliyetler. 

BAN301 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I (3 0 3)
Para teorisi ve para politikasının tanımları; paranın tanımı, özellikleri, fonksiyonları; para miktarı, tanımları; para rejimleri ve temel ilkeler; para talebi teorisi (farklı yaklaşımlarda); para arzı teorileri; faiz teorileri; ödemeler dengesi ve para miktarı.  

 

5.Yarıyıl Seçmeli Dersler

TRZ329 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I
Veri, bilgi ve bilgi işleme kavramları-bilgi işleme sistemi ve evreleri-bilgisayarla bilgi işleme sistemleri-bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin bileşenleri-işletmelerin muhasebe sistemlerinde kullandıkları teknolojiler. Elektronik veri değişimi-muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayarlar-Bilgisayarlı muhasebe sisteminin oluşturulması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları-Microsoft Excel Uygulamaları: Mali tabloların hazırlanması; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynaklarda değişim tablosu, kar dağıtım tablosu. ETA tüm modülleri kapsayan entegre muhasebe uygulamaları.

TRZ325 TURİZMDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
Amaç, iletişim olgusunu tanımlamak, bileşenlerini açıklamak, güncel olaylar üzerinden tartışma yapmaktır. 

BAN337 DEVLET BORÇLANMASI
Hazine kavramı ve tanımı, hazinenin fonksiyonları ve kaynakları, Türkiye’de hazine uygulamasının ile ilgili bilgiler.

BAN339 EKONOMİK SORUNLAR VE TÜRKİYE
Türkiye Ekonomisi’nin tarihsel gelişim sürecinde yaşanan önemli ekonomik olaylar, değişmeler ve krizlerin işlenmesi; sektörlere ait analizlerin yapılması; enflasyon, tasarruf açığı ve cari açık gibi ekonomik sorunların detaylı incelenmesi; AB ile ilişkilerin ve küreselleşmenin ekonomik etkilerine ait değerlendirmelerin yapılmasıdır.

BAN341 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ
Yöntem ve temel kavramlar, iktisadi düşüncenin ortaya çıkışı, Merkantalizm, Fizyokrasi, Klasik Teori, Klasik Teoriye Eleştiriler, Marksizm, Marjinalizm, Neo Klasik İktisat, Keynesyen İktisat, Yeni Neo Klasik Yaklaşımların ortaya çıkışı, matematiksel iktisat, Monetarizm, Post Keynesyen Teori, Kurumsal İktisat, Arz Yönlü İktisat, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat gibi konular ders çerçevesinde tartışılmaktadır.

BAN335 KALKINMA VE SANAYİ EKONOMİSİ
Sanayi ekonomisinde geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde ortaya atılan temel kavramları ve azgelişmiş ülkelerin gelişmeleri için gereken kalkınma ve sanayileşme stratejilerini açıklanmasıdır. 

BAN321 KAMU MALİYESİ
Kamu maliyesi terminolojisi; kamu kesimi, kamu kesiminde üretilen mal ve/veya hizmetler, kamu kesimi üretici birimleri ve kamusal karar alma mekanizması ve işleyişi; iktisadi düşünce akımlarının kamu kesimi faaliyetlerine bakışları ve günümüzde devletten beklenen görevler; kamu harcamaları, sınıflandırılması, gelişimi ve artış nedenleri; kamusal finansman araçları ve/veya türleri, vergiye ilişkin kavramlar ve vergileme ilkeleri konularına değinilmektedir.

BAN343 MEDENİ HUKUK
Medeni hukukun dalları ve kaynakları, Medeni Kanunun başlangıç hükümleri. Kişiler hukuku, gerçek kişilik, hak ve fiil ehliyeti, gerçek kişilerin fiil ehliyetine göre sınıflandırılması, yerleşim yeri, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması, tüzel kişilik, tüzel kişilerin ehliyetleri, tüzel kişiliğin sona ermesi, dernek, vakıf, velayet, vesayet. Eşya hukuku, ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, sınırlı ayni haklar, özellikle rehin hakkı. 

BAN327 TEKNİK ANALIZ
Teknik analizle ilgili temel bilgiler, grafik tipleri, trendler, formasyonlar, ortalamalar, bantlar ve göstergeler uygulamalı olarak gösterilecek.

BAN345 TÜRK HUKUK SİSTEMİ
Hukuk dalları, hukukun kaynakları, Türkiye’deki yargı kolları ve ayrıca Sayıştay, HSYK, AİHM’in tanıtılması. Hukuki fiil ve hukuki işlem kavramları. Kişilik kavramı, başlangıcı ve sona ermesi, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, fiil ehliyetlerine göre gerçek kişilerin sınıflandırılması, mirasçı kavramı, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın paylaştırılması, başta mülkiyet ve zilyetlik olmak üzere temel eşya hukuku konuları, borç ilişkisi kavramı, genel olarak borcun kaynakları ve borçlunun temerrüdü. 

BAN325 ULUSLARARASI İKTİSAT I
Uluslar arası ticarete dair teoriler, uluslar arası ekonomik ilişkiler ve kalkınma ilişkisi.

BAN331 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Uluslararası işletmecilik konularında olabildiğince sistematik ve kapsamlı teori ve analizler. 

BAN333 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye için uygulamalı örneklerdir.

BAN323 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ I
Yatırım kavramı; risk ve getirinin ölçülmesi; piyasalar ve araçlar; hisse senetlerinin alınıp satılması; portföy teorisi; sermayenin riskli ve varlık ile risksiz varlık arasında tahsisi; optimal riskli portföyler; sermaye piyasalarında denge.

BAN329 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İşletmelerin yatırım projelerini nasıl değerlendirdikleri, nakit akışlarının nasıl belirlendiği, Monte Carlo analizi, karar ağacı, duyarlılık analizleri ve simülasyon yöntemlerini içeren risk, belirsizlik ve sermaye bütçelemesi. 


6.Yarıyıl

BAN306 BANKACILIK HUKUKU (2 0 2)
Bankacılık Kanunun genel hükümleri, izne tabi işlemler, kurumsal yönetim, koruyucu hükümler, mevduata ve katılım fonu toplamaya ilişkin hükümler, denetim ve alınacak önlemler, kanuni yükümlülükler. kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketi, kuruluş birlikleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin hükümler, faaliyet izni kaldırılan ve fona devredilen bankalar ilişkin hükümler. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Hükümler, diğer hükümler, yaptırımlar, soruşturma ve kovuşturma hükümleri. 

BAN304 EKONOMETRİ II (3 0 3)
Bu ders günümüz ekonometrik teori ve uygulamanın dengeli ve kapsamlı bir çalışmasının yapılmasını amaçlamaktadır.

BAN310 İNGİLİZCE VI ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili Geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

BAN302 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI (3 0 3) 
Para politikasına giriş, amaçları, araçları ve para arzı göstergeleri ve para arzının kontrol edilebilirliği; geleneksel makro genel denge yaklaşımı ve para; geleneksel yaklaşımda parasal analiz; klasikledde, currency ve banking ilkeleri; klasiklerde dolaylı mekanizma; walraseu genel denge; Keynesci makro yaklaşım ve para, mal piyasasında IS eğrisi; para piyasalarında denge ve LM eğrisi; IS - LM analizindee genel denge; pıqou etkisi; reel balans etkisi; philips eğrisi; ekonominin arz cephesi ve AS-AD analizi; parasala yaklaşım (monetarist görüş); yeni klasik ekol (yeni klasik iktisatçılar ve Avusturya ekolu, rasyonel beklentiler hipotezi, yeni klasik genel denge, lucas arz eğrisi ve para); enflasyon teorisi; maliyet enflasyonu; istikrar politikaları ve parasal krizler ile ülke tecrübeleri. 

BAN308 VADELİ PİYASA İŞLEMLERİ (3 0 3) 
Finansal türev ürünlere giriş; futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri, opsiyon fiyatının duyarlılığı. 

6.Yarıyıl Seçmeli Dersler

 

TRZ330 BİLGİSAYARLI MUHASEBE
Bu dersinin amacı, diğer muhasebe derslerinde öğretilen muhasebe konularının bilgisayarda uygulamasını yapmak, öğrenciye bilgisayarda muhasebe işlemlerini yürütme becerisini kazandırmaktır.

BAN322 BANKA İCRA İFLAS HUKUKU
İcra teşkilatı, ilâmsız icra, genel haciz yolu, bankalardaki mevduatın ve diğer alacakların haczi, haczi caiz olmayan şeyler, hacizde istihkak davaları. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz. İflas teşkilatı, iflasa tabi olan kişiler, bankaların iflası. İflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, iflasın kapanması, iptal davası, konkordato.

BAN332 BANKA İŞLETMECİLİĞİ
Genel bankacılık kavramları, bankacılık Sistemi, fon kaynak ve kullanımları, faiz oranı riski, kur riski ve diğer finansal riskler, düzenlemeler, korunma stratejileri 

BAN334 BÖLGESEL KALKINMA
Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini ve bölgelerarası gelişme farklılıklarını azaltmaya yönelik politikalardır. 

BAN340 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
Emek piyasası ve özellikleri, emek arzı ve talebi, ücret ve ücret sistemleri ve verimlilik konuları, iş piyasası (teorik olarak ve iş kollarına göre incelenmesi), emek arzı (emek arzını tayin eden unsurlar, istihdam, işsizlik ve çözüm politikaları ile enflasyon ile istihdam arasındaki ilişkilerin teorik analizini kapsanmaktadır.

BAN330 DIŞ TİCARET FİNANSMANI
Dış Ticaretin Finansmanı, Öz Kaynaklar ve İşletme Sermayesi, Firma Finansmanı. 

BAN336 DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE
Devletlerin üretim ve tüketim kapasiteleri ve Türkiye ekonomisinin temel görünümüdür. 

BAN342 DÜNYA İKTİSAT TARİHİ
İnsanlık tarihinin maddi temelleri, tarım, sanayi, ticaretin gelişimi bu temelde ortaya çıkan toplumsal yapılar, ilkel, feodal, kapitalist üretim biçimleri 

BAN338 GİRİŞİMCİLİK
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye’de girişimci adaylarına öneriler; Başarılı girişimcilerden örnekler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

BAN328 KAMU EKONOMİSİ VE MALİYE POLİTİKASI
Kamu kesimi faaliyetlerinin ekonomisini yapmak ve maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmaların incelenmesi, amaç ve araçlarının tanımlanması ve bu politikanın ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik kullanımının değerlendirilmesi. 

BAN344 MALİYET MUHASEBESİ
Muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi; maliyet muhasebesinin tanımı amaçları; maliyet gider ve harcama kavramları;7/A ve 7/B seçeneğinde maliyet hesapları; Gelir maliyeti ve satışların maliyeti tablosu; Madde maliyetlerinin bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleştirilmesi; İşçilik maliyetleri, bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleştirilmesi; Genel üretim maliyetleri, özellikleri, dağıtımında kullanılan yöntemler ve muhasebeleştirilmesi; Hizmet üretim maliyeti. Maliyet sistemleri; sipariş maliyeti sisteminin esasları ve tek düzen plan açısından sistemin işleyişi; safha maliyeti sistemi, temel kavramları, fire sorunu, değerleme sorunu, normal ve anormal fire ayırımı; Birleşik imalatta maliyetleme; Standart maliyet sistemi; sistemin esasları; standartların saptanması, fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki farkların saptanması ve analizi.

BAN326 ULUSLARARASI İKTİSAT II
Uluslararası iktisat konularında olabildiğince sistematik ve kapsamlı teori ve analizler. 

BAN324 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ II
İşletmelerin yatırım projelerinin değerlendirilmesi, nakit akışları, analizler, simulasyon yöntemleri, belirsizlik ve sermaye bütçelemesi konularıdır. 


7.Yarıyıl

BAN401 BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLARI (3 0 3)
Banka muhasebesinin temel kavramları, banka muhasebesi tek düzen hesap planı, dönen değerler, krediler, yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler, mevduat ve diğer yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir hesapları, gider hesapları, bilanço dışı hesaplar, yabancı para işlemler, bankaların gerçekleştirdiği özellikli işlemler (reeskont işlemleri, istismar faizi işlemleri, evalüasyon işlemleri ve amortisman işlemleri), bankaların finansal raporları.

BAN403 FİNANSTA KANTİTATİF TEKNİKLER (3 0 3) 
Matematiksel İktisadın Doğası, İktisadi Modeller ve İktisadi Modellerin Özellikleri; Fonksiyonlara Giriş ve Fonksiyon Türleri; Doğrusal Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları; Tek Değişkenli Fonksiyonlar ve Optimizasyon; Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Optimizasyon; Kısıtlı Optimizasyon; Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları; Bileşik Faiz ve Büyüme Oranının Hesaplanması; İntegral ve İktisadi Uygulamaları; Denklem Sistemleri ve Matris; Girdi-Çıktı Analizi; Fark Denklemleri. 

BAN405 MESLEKİ İNGİLİZCE I ( 2 2 3 ) 
Upper-intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapılarını öğrenmektir. Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için diyaloglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem vermektir. Bankacılık işlemlerinde aktif ve verimli olabilmeleri için mesleki kelime bilgilerinin kuvvetlendirilmesi ve örnek olaylar yaratarak öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

7.Yarıyıl Seçmeli Dersler

BAN437 BANKALARDA FİNANSAL YÖNETİM
Bankalarda finansal yönetimin stratejik önemi ve risk ve belirsizlik koşulları, sermaye piyasaları ve uluslararası alandaki kullanımı ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. 

BAN421 BÜYÜME VE GELİŞME EKONOMİSİ
Dersin amacı ekonomik büyüme ve gelişme ile ilgili kavramları öğrenciye vermek, geçmişten günümüze kadar büyüme konusunda cevaplanması istenen temel soruların cevabını büyüme teorileri çerçevesinde cevaplayabilmek ve ekonomik büyümenin önemini gösterebilmektir 

BAN435 EKONOMİK SİSTEMLER
Ekonomik sistemleri ve süreçleri, bazı temel kavramları ve iktisadi düşünce akımlarını öğretmek.

BAN441 FİNANSAL DÜZENLEMELER
Finansal düzenlemeler ve Türk bankacılık sektörüne olası etkilerinin incelenmesidir. 

BAN443 FİNANSAL EKONOMİ 
Finansal piyasalar, finansal piyasaların ekonomiye etkisi, finansal piyasaların işleyişi, borçlanma, finansal enstrümanlar ve bu enstrümanların fiyatlandırılması.  

BAN427 HAZİNE VE BORÇ YÖNETİMİ
Hazine işlemleri ve kamu borç yönetiminin anlaşılabilmesi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamaları kavramak 

BAN429 İLETİŞİM TEKNİKLERİ
İletişim olgusunu tanımlamak, bileşenlerini açıklamak, güncel olaylar üzerinden tartışma yapmak.

BAN433 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Örgütlerde insan kaynaklarının etkin ve verimli biçimde yönetilebilmesi için gerekli kuramlar, işlevler ve süreçler konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. 

BAN439 KOMBİYO VE ULUSLARARASI İŞLEMLER
Dış ticaret işlemleri ile ilgili temel kavramları tanımak ve özellikle kambiyo işlemlerinin özellikleri, işlem akışları ve dış ticarette öne çıkan unsurları incelemektir 

BAN425 MALİ HUKUK
Vergi hukukunun anlamı, konusu ve bölümleri, diğer dalları ile ilişkisi, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirme yetkisi, vergilendirme süreci, vergi idaresi, vergi suç ve cezaları, vergi icrası, vergi yargısı  

BAN431 PAZARLAMA
Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik pazarlama, pazarlama teknikleri, dağıtım kanallarının incelenmesini içermektedir. 

BAN445 TÜRK İKTİSAT TARİHİ
Eski Türk Devletleri İktisat Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihidir

BAN423 TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Türkiye Ekonomisi, 24 Ocak Kararları ve uzun vadeli etkileri, küreselleşme ve etkileri, enflasyonun etkileri ve krizlerdir. 

 

8.Yarıyıl

BAN404 BANKACILIKTA AKTİF PASİF YÖNETİMİ (3 0 3) 
Bankanın bilançosundaki aktif ve pasif kalemlerini, bunların hangi olaylar sonucunda birbirlerine paralel ya da ters yönde hareket ettiğini, aktif ve pasiflerinin niteliğini, öz kaynaklarının yeterli olup olmadığının incelenmesidir.  

BAN402 KREDİ TALEP DEĞERLEME (3 0 3 ) 
Temel kredi kavramları, kredi türleri, bireysel, ticari ve tarımsal kredi türleri, iyi kredilendirme ilkeleri ve kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uyulması gereken ilkeler, kredi başvuru evrakı, kredilendirme öncesi sorgu ve istihbarat yöntemleri, Kredi Kayıt Bürosu ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi sorguları, hesap durumu belgesi alınmaksızın açılacak krediler, scoring/rating yöntemi, mali tahlil ve istihbarat yöntemi, finansal tablolar ve analiz yöntemleri, oran analizinde kullanılan oranlar ve TCMB sektör verileriyle kıyası, tarımsal kredi taleplerinin değerlendirilmesi.

BAN406 MESLEKİ İNGİLİZCE II (2 2 3)
Upper-intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapılarını öğrenmektir. Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için dialoglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem vermektir. Bankacılık işlemlerinde aktif ve verimli olabilmeleri için mesleki kelime bilgilerinin kuvvetlendirilmesi ve örnek olaylar yaratarak öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirilmesi hedeflenmektedir

 

8.Yarıyıl Seçmeli Dersler

BAN428 BANKACILIKTA PAZARLAMA
Günümüzde bankaların birer pazarlama kuruluşu olarak bankalar için pazarlamanın önemi, kapsamı ve gelişimi. 

BAN440 BANKALARDA SÖZLEŞME HUKUKU
Genel olarak banka sözleşmeleri, genel işlem şartları, bankaların davranış yükümlülükleri, bankaların davranış yükümlülükleri, alacağın temliki, ticari işletme rehini, kefalet sözleşmesi, mevduat ve banka hesabı, cari hesap sözleşmesi. Leasing, karz sözleşmesi, kasa kirası sözleşmesi, faktöring, forfaiting. Tüketici kredisi, kredi kartı kredisi, banka teminat mektupları, lombard kredisi, kıymetli evrakın ıskontosu ve iştirası yoluyla kredi verilmesi. 

BAN432 BİTİRME ÖDEVİ
Öğrencinin önceki yıllarda okuduğu dersler ve staj çalışmalarından edindiği birikimlere dayanarak, danışmanı tarafından belirlenerek verilen konu üzerinde araştırma ve inceleme yapmak.

BAN422ÇEVRE EKONOMİSİ
Çevre, doğal kaynak ve ekonomi konularının birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimlerinin kapsamlı olarak incelenmesi.

BAN430 DIŞ TİCARETİN FİNANSMAN TEKNİKLERİ
Dış ticaretin finansman tekniklerinin kapsamlı olarak incelenmesidir. 

BAN424 FİNANSAL PİY. MOD.VE TAHMİN TEKN.
Parasını değerlendirmek isteyenlere yatırım araçlarından hangilerini tercih edebileceklerini, nasıl doğru yatırım yapabileceklerini anlatmak ve analiz yöntemlerini tanıtırken piyasayı analiz etmek (okumak) için bu yöntemleri nasıl kullanılaması gerektiğini öğretmek.

BAN436 FİNANSAL PİYASALAR VE EKONOMİK YORUMLAR
Türk ekonomisindeki son gelişmeler, muhtemel ekonomik gelişmeler; Türkiye’nin Avrupa Birliğine girerken para birliği ve ekonomik entegrasyonunda üzerinde durulması gereken konular; merkez bankası, bilançosu, kredi işlemleri, açık piyasa işlemleri; sigorta piyasasında son gelişmeler, hayat ve sağlık sigortaları; yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı; tüketici finansmanı, piyasadaki son gelişmeler; küçük ve orta boy işletmelerde finansman sorunu ve çözümü; Türkiye -IMF- Dünya Bankası ilişkileri; Borsa bilgisi; risk sermayesi; global kriz ve Türkiye’ye olan etkileri gibi konuların incelenmesidir. 

BAN434 GÜNCEL EKONOMİK YORUMLAR
Türkiye ekonomisi, sektörel analiz, para ve maliye politikalar, teknoloji ve araştırma- geliştirme politikaları, sermaye piyasası, dış ticaret ve kalkınma sorunları. 

BAN426 HALKLA İLİŞKİLER
Yönetimde yeni bir güç ve işlev olarak halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, temel ilkeler ve etik yaklaşım, halkla ilişkilerin örgütlenmesi, halkla ilişkiler yönetimi, işletmelerde halkla ilişkiler politikasında hedef kitle, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği,  Türkiye de halkla ilişkiler uygulamaları. 

BAN444 KALKINMA VE BÖLGESEL DİNAMİKLERİ
Kalkınmanın mekânsal boyutu işlenecek olup, bölgesel çeşitli göstergeler incelenerek bölgelerarası gelişme farklılıklarının nedenleri ve bölgelerarası gelişme farklılıklarını azaltmaya yönelik proje ve politikaların incelenmesidir. 

BAN446 KIYMETLİ EVRAKLAR HUKUKU
Genel olarak kıymetli evrak kavramı, unsurları, tanımı, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, genel olarak ticari senetler, poliçe, bono, çek, bunların cirosu, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları. 

BAN448 MALİYE POLİTİKASI
Kamu kesimi faaliyetlerinin ekonomisini yapmak ve maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmaların incelenmesi, amaç ve araçlarının tanımlanması ve bu politikanın ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik kullanımının değerlendirilmesi

BAN442 TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Bu dersin amacı Türk Vergi sisteminin genel yapısının açıklanmasıdır. 

BAN438 ULUSLARARASI KALKINMA VE FİNANS KURUMLARI
Azgelişmiş ülkelerin ekonomik, yapısal, demografik, sosyal, siyasal ve yönetsel özelliklerini tanımlayarak ülkelerin gelişmeleri için gereken kalkınma ve sanayileşme stratejilerini açıklamak, uluslararası kalkınma ve mali kuruluşlar ve bütünleşmeler hakkında bilgi ediminin sağlanmasıdır. 

Bu içerik 31.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 4581 kez okundu.