Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders Açıklamaları

 

1.Yarıyıl

ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2) 
İnkılap vb kavramlar, Türk İnkılabı, Fransız İnkılabı, Osmanlı devlet yapısı, çöküş nedenleri, yenileşme hareketleri, hürriyetçilik hareketleri, Meşrutiyetin ilanı ve gelişmeler, II. Meşrutiyet, Trablusgarb Savaşı, Balkan savaşları, L Dünya Savaşı öncesi büyük devletler ve savaşın sebepleri, Osmanlı devletinin savaştığı cepheler ve Çanakkale Savaşı, Osmanlı devletini paylaşma projeleri, I. Dünya savaşı, İzmir'in işgali, Cemiyetler, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Milli Mücadele dönemindeki diğer kongreler. 

BİL117 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I (2 2 3) 
Bilgisayar, tabletler, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleten cihazlar, çevre bilimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit,bayt,KB,MB,CB,vs) dosyada ve veri tabanında veri saklama, işletim sistemleri, internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları. Güncel Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı ayrıntı olarak işlenecektir. 

ZTD101 TÜRK DİLİ I (2 0 2) 
Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması, lehçe, şive, ağız özellikleri. Temel dilbilgisi kuralları. (Noktalama, yazı ve imla kuralları) Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili. Toplumsal ve mesleki konularda sorunların tartışılması ve mesleki yönlendirmeler. 

ZYD101 YABANCI DİL I (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama

TRZ107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2 0 2) 
Davranış Bilimlerinin Tanımı ve Gelişimi, Davranış Bilimlerinde Teoriler ve Metotlar, Motivasyon Teorileri, Algılama, Tutumlar, Tutumlarda Değişim-Sosyal Etkileşim, Sosyal Statü ve Rol davranışları, Kişiler arası Çekicilik, Gruplar, Önyargılar, Örgüt ve Birey Açısından Bireysel Davranışın Önemi, Bireysel Davranışları Analiz Etme ve Kavramada Kavramsal Araçlar, Bireyin İyileştirilmesi, Kültür ve Örgüt Kültürü, Kültür Değişmeleri, İletişim, Örgütsel Sosyalizasyon, Sosyal Kurumlar, Grup ve Örgütsel Performans ve Yöneticinin Rolü, Savunma Mekanizmaları. 

TRZ103 GENEL İŞLETME (3 0 3) 
İşletme, işletmenin ekonomideki yeri ve önemi, işletmecilik biliminin konusu ve bölümleri, işletme türleri, işletmenin hukuki biçimleri, işletmelerde birleşme, işletme fonksiyonları. 

TRZ105 GENEL MUHASEBE I (3 0 3) 
Muhasebe süreci; İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ilişkisi; Muhasebe kavramı; Temel mali tablolar; Hesap kavramı; Hesap planı ve hesap çerçevesi; Muhasebede kayıt araçları; Muhasebe süreci; Muhasebe süreci ile ilgili uygulama; Muhasebe kayıtlarında uyulması gereken kurallar; Ticaret işletmelerinde mal ile ilgili işlemlerin kayıtlanması; Stoklar hesabı; Mal alım-satım işlemlerinin kayıtlanmasında kullanılan yöntemler; Mal alım-satımlarında katma değer vergisi. 

TRZ113 İNGİLİZCE I ( 4 0 4 ) 
Başlangıç düzeyinde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar. 

TRZ111 İŞLETME MATEMATİĞİ (3 0 3) 
Fonksiyonlar, türev, arz ve talep fonksiyonları, denge fiyatı, başa baş noktası ve türevin iktisadi uygulamaları.

TRZ101 TURİZM ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ (3 0 3) 
Turizm olgusu, turizm bilimi, turizm tarihi, turizm endüstrisi, turizmin çeşitleri, turizm işletmeciliği, Türkiye'de turizm, dünya turizminde Türkiye'nin yeri, Türkiye'de turizm eğitimi, turizm ve çevre. 

2.Yarıyıl

ZAI102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2 0 2) 
Siyasal alanda inkılâp hareketleri, siyasi alandaki inkılaplara tepkiler, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanında yapılan inkılaplar, sosyal alanda yapılan inkılaplar, kadın hakları ve Atatürk, Türk dış politikası ve Atatürk. Atatürk ilkeleri, bütünleyici ilkeler. 

BİL118 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II (2 2 3)
Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği, ağ cihazları, protokoller, internet ortamında bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı, sosyal ağlar, MS Outlook, MS Access, Bulut Bilişim ve Office 365, HTML ve Web Tasarımı, ASP hakkında genel bilgi, Linux ve Aneroit işletim sistemlerine genel bakış. 

ZTD102 TÜRK DİLİ II (2 0 2) 
Dilin tanımı ve özellikleri, dünya dillerinin ana hatlarıyla tasnifi, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türkçe'nin ana hatlarıyla yapı bakımından incelenmesi. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, konuşma ve yazı dilinin tanımlanması, lehçe, şive, ağız özellikleri. Temel dilbilgisi kuralları.(Noktalama, yazı ve imla kuralları) Doğru cümle kurma ve güzel konuşma, sözlük kullanma, sözlükte bulunan kelimelerin gerçek anlamını seçme: Kitap inceleme tekniği, kelimelerin yapısı, yapım ve çekim ekleri, kelime tahlili. Toplumsal ve mesleki konularda sorunların tartışılması ve mesleki yönlendirmeler. 

ZYD102 YABANCI DİL II (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, zamanların kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama. 

TRZ102 EKONOMİ (3 0 3) 
Ekonomi biliminin gelişimi, ekonominin kavramı, temel kavramlar, ekonomik sistemler, talep ve arz, tekelci rekabet piyasaları, teşebbüslerde bütünleşme, rant, ücret, faiz ve kâr. 

TRZ106 GENEL MUHASEBE II (1 2 2) 
Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Dönen varlık hesaplarının işleyişi; Duran varlık hesaplarının işleyişi; Aktif bilanço unsurlarının incelenmesi; Yabancı kaynak hesaplarının işleyişi; Öz kaynak hesaplarının işleyişi; Sonuç hesapları ile ilgili işlemler ve mali tabloların hazırlanması; Gider hesaplarının işleyişi; Gelir hesaplarının işleyişi; Gelir tablosu; Bilanço. 

TRZ104 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 0 3) 
Hukuk kavramı ve hukukun kaynakları, hukukun dalları, kişiler hukuku, eşya hukukunun temel kavramları, aile hukukunun temel kavramları, hakların korunması yolları. 

TRZ114 İNGİLİZCE II ( 4 0 4 ) 
İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre- intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir. 

TRZ112 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0 3) 
Pazarlama kavramı, pazarlamanın kapsamı; Pazarlama anlayışının gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Pazarlama çevresi; Stratejik planlama ve değişen dünyada pazarlamanın rolü; Pazarlamanın fonksiyonları; pazar ve pazarlama türleri; Tüketici pazarları ve tüketici davranışları; Pazar bölümlendirmesi ve ilkeleri; Pazar hedeflemesi ve konumlandırması; Pazarlama karması elemanları (ürün, fiyatlama, tutundurma, dağıtım); pazarlama ve toplum; sosyal sorumluluk ve pazarlama etiği. 

TRZ108 TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER (3 0 3) 
Halkla İlişkiler Kavramı, Önemi ve Gelişimi , Halkla İlişkilerde izlenen Temel Amaçlar ve İlkeler, Halkla İlişkilerin Organizasyon İçindeki Yeri, Halkla İlişkiler Yönetimi ,Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Stratejik Planlama, Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Etik, Kurumsal ve Kişisel İmaj, Sözsüz İletişim (Beden Dili) .

 

3.Yarıyıl

TRZ215 İNGİLİZCE III ( 4 0 4 ) 
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için Öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. İntermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama, çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir. 

TRZ211 İSTATİSTİK (3 0 3) 
Lisans düzeyinde istatistik kavramı, uygulama yerleri, indeksler, fiyat indeksleri zaman serileri, istatistik ilişkileri, ekonomi ve meslek istatistikleri gibi konular ile işletmelerde ve çalışma hayatında bu bilgilerin kullanım ve uygulamaları öğretilecek ve konu ile ilgili kurum.

TRZ205 İŞ HUKUKU (3 0 3) 
İş hukukunun konusu ve kapsamı, diğer hukuk dalları arasındaki yeri, iş hukukunun ilkeleri ve tarihsel gelişimi, kaynaklan ve iş hukukunda temel kavramlar. Bireysel iş hukuku, hizmet akdi, işin düzenlenmesi toplu iş hukuku.

TRZ213 İŞLETME EKONOMİSİ (3 0 3) 
İşletme ekonomisi ve biliminin tanımı, işletmenin ekonomi içindeki yeri ve önemi, yönetim ve yönetim ile ilgili kavramlar, sermaye maliyeti, yatırım kararlarının değerlendirilmesi, çevre sorunları ve işletmeler. 

TRZ209 MALİYET MUHASEBESİ (3 0 3) 
Muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi; maliyet muhasebesinin tanımı amaçları; maliyet gider ve harcama kavramları;7/A ve 7/B seçeneğinde maliyet hesapları; Gelir maliyeti ve satışların maliyeti tablosu; Madde maliyetlerinin bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleştirilmesi; İşçilik maliyetleri, bölümlenmesi, saptanması ve muhasebeleştirilmesi; Genel üretim maliyetleri, özellikleri, dağıtımında kullanılan yöntemler ve muhasebeleştirilmesi; Hizmet üretim maliyeti. Maliyet sistemleri; sipariş maliyeti sisteminin esasları ve tek düzen plan açısından sistemin işleyişi; safha maliyeti sistemi, temel kavramları, fire sorunu, değerleme sorunu, normal ve anormal fire ayırımı; Birleşik imalatta maliyetleme; Standart maliyet sistemi; sistemin esasları; standartların saptanması, fiili maliyetler ile standart maliyetler arasındaki farkların saptanması ve analizi. 

TRZ201 ÖNBÜRO YÖNETİMİ I (3 0 3) 
Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler, Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, Otele giriş-çıkış ön muhasebe işlemleri, problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler.

TRZ207 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ I (3 0 3) 
Turizm endüstrisi ve işletmecilik, konaklama işletmelerinin genel durumu, konaklama işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, konaklama işletmelerinde yatırım ve yatırım maliyetleri, konaklama işletmelerinin finansmanı, konaklama işletmelerinin yönetim yapısı, konaklama işletmelerinde yönetici görevleri, iş ve görev tanımları, konaklama işletmeleri ve yönetim fonksiyonları, diğer turizm işletmelerinin genel durumu. 

TRZ203 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I (3 0 3) 
Otellerin servis bölümleri, Lokantalar, Servisin anlamı, Kapsamı, Önemi, Servis personelinin iş ve görev tanımları, Kişisel Temizliği, Lokantaların servise hazırlanması, Temizlik ve bakımı, Masa örtülerinin ve peçetelerin katlanma şekilleri, Servis takımlarının tanıtılması, Müşteri masasının hazırlanması. 

4.Yarıyıl

TRZ216 İNGİLİZCE IV ( 4 0 4 ) 
Dilbilgisi konularının Upper intermediate düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin turizm sektöründe iş edinmelerine fayda sağlanması.

TRZ208 KONAKLAMA TESİSLERİ MUHASEBESİ (3 0 3) 
Konaklama tesislerinin muhasebe kayıtlarının tutulması bakımından yükümlülükleri, hesap kavramı, muhasebe sistemi, hesapların işleyişi, defterlerdeki hatalar ve düzeltme şekilleri. Fiyatlandırma kararları; Tahmini maliyet ve standart maliyet yöntemleri; Gider kontrolü gereksinimi, üretim giderlerinin denetimi; İşletme Bütçeleri 

TRZ220 OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ (3 0 3)
Otel İşletmelerinin temel işletme işlevlerinin yürütülmesi, hizmet işletmelerindeki yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları ve pazarlama gibi temel işlevler örnekler verilerek açıklanır.  

TRZ214 ÖNBÜRO YÖNETİMİ II (2 2 3) 
Yönetim İlkeleri, Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizli ilkeleri, önbüro rezervasyon, resepsiyon, ön kasa, santral işlemlerinin yönetimi ve kontrol süreçleri, önbüroda üniformalı hizmetler yönetime ve denetimi, önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi. 

TRZ202 TURİZM PAZARLAMASI (3 0 3) 
Turizm pazarlaması kavramı ve genel tanımlar, turizm pazarı, turistik ürün, turizmde dağıtım sistemi, turizmde tanıtma ve iletişim, turizm pazarlama araştırması uluslararası turizm pazarı ve özelikleri. 

TRZ218 TURİZMDE ETİK (2 0 2)
Turizm ve Etik, İş Ahlakının Ulusal Boyutları, Etik İlkeleri, Türleri ve Standartları, Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi ve Sektör Uygulamalarının İncelenmesi.

TRZ206 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II (1 2 2) 
Flambeler-Et suları hazırlığı-Konsomeler-Konuğun masasında hazırlanan yemekler-Ziyafet servisi-Alkollü ve alkolsüz kokteyl hazırlama-şarap servisi. 

TRZ210 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 0 3) 
Örgüt ve yönetim kavramları, yönetimin özellikleri; Yönetim ve örgütlenmenin önemi; Genel şekliyle örgüt ve yönetim düşüncesindeki gelişmeler; genel nitelikleri ile örgütsel sistem (amaç, yapı, işleyiş, ilişki, araçlar)ve konumlanışı; Yönetici kavramı, yönetsel organlar ve yönetici türleri, Yönetici Faaliyetleri, Yöneticinin Rolleri, yöneticinin özellikleri; Karar organı olarak yönetimin yüklendiği rol; Yöneticilik ve Liderlik Farklılıkları, Yöneticinin Güç Kaynakları, Yönetici eğitimi, yetiştirme ve geliştirme; Yönetimin sorumlulukları ve iş etiği; Genel olarak yönetim süreci etkinlikleri (planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve denetleme); yönetsel zamanın etkin kullanımı; Günümüzde ve gelecekte yönetimin önemi ve yöneticilerde bulunması gereken nitelikler. 

5.Yarıyıl

TRZ309 2. YABANCI DİL ALMANCA I ( 4 0 4 ) 
Başlangıç seviyesinde, Almancanın temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturmak. Başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek. Günlük konuşmalara katılımın sağlanabilmesi İçin basit ve anlaşılabilir sorular ve bunlara cevap vermek, kendini takdim, etraftaki objelerle ilgili sorular, cevaplar. Sözlü katılımın sağlanabilmesi için çeşitli objelerden faydalanmak, özne yüklem nesne ilişkisinin etraflıca gösterilmesi. Artikellerin belirlenmesi. Ayrılabilir fiil ekleri bu fiillerin çekimi ve cümle çeşitleri. 

TRZ307 İNGİLİZCE V ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

TRZ301 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2 2 3) 
Kat hizmetlerinde tesisin kuruluş aşamasında planlama ilgili işlevsel bilgiler. Kat hizmetlerinde açılış öncesi organizasyonla ile ilgili yönetsel bilgiler. Kat hizmetlerinde tesisin açılış öncesi koordinasyon ile ilgili yönetimsel bilgiler. Kat hizmetlerinde tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri. Tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince devam eden eğitim işlevleri. Tesisin faaliyet sürecindeyken kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışan denetimi ile ilgili yönetsel işlevler. Kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel işlevler.

TRZ305 TURİZM COĞRAFYASI (3 0 3) 
Turizm coğrafyası tanımı, Türkiye ve bölgelerinin turizm coğrafyası, Bölgesel ve kültürel yapıları ve karşılaştırmalı olarak coğrafi ve kültürel farklılıklarının incelenmesi. 

TRZ303 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ II (1 2 2) 
Yiyecek ve içecek hizmet yönetimi kapsamı ve önemi, yiyecek-içecek bölümünde menü planlaması, mutfak planlaması, yiyecek maliyet kontrol süreci, içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek-içecek bölümünde iş gücü planlaması ve kontrolü, kokteyl, parti, soğuk büfe ve banket organizasyonu. Yiyecek ve içecek hizmet yönetimi kapsamı ve önemi, yiyecek-içecek bölümünde menü planlaması, mutfak planlaması, yiyecek maliyet kontrol süreci, içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek-içecek bölümünde iş gücü planlaması ve kontrolü, kokteyl, parti, soğuk büfe ve banket organizasyonu.

5.Yarıyıl Seçmeli Dersler

TRZ329 BİLGİSAYARLİ MUHASEBE I
Veri, bilgi ve bilgi işleme kavramları-bilgi işleme sistemi ve evreleri-bilgisayarla bilgi işleme sistemleri-bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin bileşenleri-işletmelerin muhasebe sistemlerinde kullandıkları teknolojiler. Elektronik veri değişimi-muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayarlar-Bilgisayarlı muhasebe sisteminin oluşturulması. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları-Microsoft Excel Uygulamaları: Mali tabloların hazırlanması; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynaklarda değişim tablosu, kar dağıtım tablosu. ETA tüm modülleri kapsayan entegre muhasebe uygulamaları.

TRZ341 DİJİTAL ÇAĞDA İŞLETMELER
Dijitalleşen çağ ile birlikte farklılaşan endüstri yapısının ve tüketici tercihlerinin incelenmesi, Dijital çağın girişimcileri ile işletme yapılarının incelenmesi, Yeni medyanın farklılaştığı iş biçimleri ve tüketici boyutlarının ayrıntılarıyla irdelenmesi , Dijital çağın işletmelerinin ve işletme fonksiyonlarının irdelenmesi.

TRZ335 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Ekonomik hayatın en önemli aktörü olan çalışanların işletme risklerine karşı korunması, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması dersin asıl içeriğini oluşturmaktadır. 

TRZ343 LİDERLİK
Liderlik yaklaşımları, liderlerin örgüt için önemi ve örgütsel etkinlikteki rolleri, lider modelleri, liderlik kuramları, ve liderlerin örgüt içerisindeki rolleri. 

TRZ339 MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ
Sosyal aktiviteleri takip edip bu etkinliklere katılmak, dönem başında belirlenen bir proje konusu ile ilgili olarak takım çalışması halinde araştırma yapıp elde ettiği bilgileri turizm alanında faaliyet gösteren bir işletme üzerinde uygulamak, mesleği ile ilgili alanları incelemek, değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yapmaktır.

TRZ321 TURİZM EKONOMİSİ
Turizm sektörüne terminolojik yaklaşım, turizm sektörüne genel yaklaşım, dünya turizmine ekonomik yaklaşım, Türk turizmine ekonomik yaklaşım, turizmin Türk ekonomisindeki yeri ve önemi, turizmin parasal ekonomik etkileri, turizmin reel ekonomik etkileri, turizmin ekonomik etkinliği artırmadaki rolü, turizmin ekonomideki yerini belirleyen bir faktör olarak sosyal yapı, turizmin ekonomisi ve çevre ilişkisi, uluslararası ekonomik ortam ve turizm.

TRZ337 TURİZM TARİHİ
Türk turizmine tarihsel bakış ile Türkiye de turizmin gelişimi, sektörel bazda incelenmesi, turizm eğitimi ile uygulanan turizm politikaları hakkında bilgi Sahibi olmak. 

TRZ333 TURİZMDE E-TİCARET
Ağırlama endüstrisinde internet, bilgi paylaşımı ve e-ticaretin kullanım şekli ve alanları hakkında bilgi sahibi olmak.

TRZ325 TURİZMDE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
Amaç, iletişim olgusunu tanımlamak, bileşenlerini açıklamak, güncel olaylar üzerinden tartışma yapmaktır. 

TRZ327 TURİZMDE MALİYET ANALİZLERİ
Maliyet Kavramının öneminin ve maliyet uygulamalarının başarılı bir işletmecilik faaliyetinde gerekliliğinin öğretilmesi ve Maliyet analizlerinin yapılabilmesi.

TRZ323 TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Konaklama işletmelerinde toplam kalite yönetimi, örgütsel yeniden yapılanma süreci, kalite hedeflerinin anlamı ve uygulaması, konaklama endüstrisinde kalite geliştirilmesi. Turizm İşletmelerinde yönetimde kalite anlayışı, toplam kalite kavramının tanımı ve gelişimi, üstünlükleri ve faydaları, kalite grupları, kalite güvence sistemi, kalite çemberleri ve toplam kalite yönetiminin başlıca özellikleri, temel problem çözme teknikleri.

TRZ331 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Bu ders; psikoloji, sosyoloji, antropoloji, özellikle sosyal psikoloji ve iletişim teorilerinden hareketle tüketici davranışlarının açıklanması ve bu davranışlara bağlı olarak tüketicilerin tutum, algı ve iletişimini kavratarak gerçek hayatta bunların nasıl kullanılacağına ilişkin becerilerin geliştirilmesini içermektedir.

 

6.Yarıyıl

TRZ308 2. YABANCI DİL ALMANCA II ( 4 0 4 ) 
Fiil tamlamaları-ekleri. Di?li geçmiş zamanda ifadeler pasif cümle yapıları, ismin -e ve tamlama hali, aktion-position'lu ifadeler ve bu durumlarla ilgili belli başlı fiiller. Değişkenlik ifade eden edatlar ve cümleler ve cümlelerin akusativ halini gerektiren pre-positonlar. Modal fiiller ve bunlarla ilgili soru cevap cümleleri, ki'li bağlaçlı yan cümlecikler, modal fiillere başka anlamları - anlam kaymaları ile ilgili cümle yapılan hikaye etme tarzının gösterilmesi, zamanlar arasındaki bağlantılar, zamansal bağlaçlı ifadeler. Sebep ifade eden yan cümlecikler, relativ ifadeler, işaret sıfatları, zamirleri sıfat çekimleri, soru zamiri cümleler ve sıfatlarla ilgili soru edatları.

TRZ306 İNGİLİZCE VI ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili Geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

TRZ304 TOPLANTI VE KONGRE TURİZMİ (3 0 3) 
Toplantı ve kongrelerin gelişimi, Türkiye ve Dünya istatistikleri, Türkiye’nin kongre potansiyeli, ulusal ve uluslararası kongre kuruluşları, kongre bütçesi. 

TRZ302 TURİZM MEVZUATI (3 0 3) 
Turizm mevzuatının kapsamı, Seyahat Acentaları (TURSAB) Kanunu (1618 S.Kanun), Turizm Teşvik Kanunu (2634 S.Kanun), turizm kuruluşları bakımından mevzuat uygulamaları, Kabotaj Kanunu, turizm sektörüne yönelik yönetmelikler, turizm sektöründe mevzuat eksiklikleri. 

 

6.Yarıyıl Seçmeli Dersler

TRZ330 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II
Bu dersinin amacı, diğer muhasebe derslerinde öğretilen muhasebe konularının bilgisayarda uygulamasını yapmak, öğrenciye bilgisayarda muhasebe işlemlerini yürütme becerisini kazandırmaktır.

TRZ322 GİRİŞİMCİLİK
Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye de girişimci adaylarına öneriler; Başarılı girişimcilerden örnekler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

TRZ340 HİZMET PAZARLAMASI
Hizmetler, hizmet sektöründe pazarlama karmasının incelenmesi. 

TRZ326 İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ
Bu dersin amacı, Örgütlerde insan kaynaklarının etkin ve verimli biçimde yönetilebilmesi için gerekli kuramlar, işlevler ve süreçler konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. 

TRZ348 KURUMSAL YÖNETİM
Bu ders kapsamında kurumsal yönetim ile ilgili kavramlar, ilkeler, teoriler ve örnek olaylar yer almaktadır. Ayrıca yönetim kurulları, örgüt kültürü, aile şirketleri, sosyal sorumluluk ve risk yönetimi gibi kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TRZ338 MENÜ PLANLAMA
Menü tanımı, önemi, menüde işlev, menüde planlama menüde uyum süreci, maliyet yöntemi, menüde tasarım.

TRZ334 MUTFAK YÖNETİMİ
Mutfakta kullanılan tüm yiyecek içecek malzemelerinin temini, korunması, üretime hazırlanması, pişirilmesi ve servise sunumunu.

TRZ328 ÖN BÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU
Otel otomasyonları hakkında genel bilgiler, Ön büro bilgisayar (otomasyon) işletim yöntemleri, önbüroda yapılan işlemlerin bilgisayar ortamında uygulamaları. 

TRZ344 PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin ayrıntılarıyla incelenerek, işletmeler için bu yöndeki stratejilerin oluşturulmasına yönelik olarak geleneksel ve çağdaş metodların ayrıntılarıyla açıklanması.

TRZ346 SANAT PAZARLAMASI
Temel pazarlama kavramları açıklanarak, kültür ve sanat endüstrilerinin yapıları ve pazarlama ile olan ilişkileri incelenmektedir. Farklı sanat dalları ve bu alanlarda gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri örneklerle açıklanmaktadır. 

TRZ332 STRATEJİK YÖNETİM
Stratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, Stratejik Stratejik yönetimin temel sorunsalı ve bu sorunsalı açıklamada öne çıkan yaklaşımları, Stratejik Düşünme, Stratejik yönetim süreci ve unsurlar, Stratejik Bilinç ve Stratejistlerin belirlenmesi, Cevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri, Stratejik yon belirleme, Alternatif stratejilerin belirlenmesi, Firma analizleri.

TRZ342 TİCARET HUKUKU
Ticari işletme, ticari işletmenin unsurları, ticari işletmenin devri, ticari işletme rehni, ticari iş, ticari iş karinesi, ticari işe bağlı sonuçlar, tacir kavramı, gerçek kişi ve tüzel kişi tacirler, tacir olmanın hüküm ve sonuçları. Ticaret unvanı, ticaret unvanı çeşitleri, ticaret unvanının korunması, ticari mümessil, ticari mümessilin yetkileri, ticari vekil, ticari işler tellalı, komisyoncu, acente, taşıma işleri komisyoncusu. Tüm bu tacir yardımcılarının unsurları, tacirle aralarındaki hukuki ilişkiler. 

TRZ324 TURİZM ULAŞTIRMASI
Turizm ulaştırmasının tanımı, önemi, ulaştırmada yaşanılan sorunlar, Türkiye’deki ulaştırmanın turizm sektöründeki yeri ve önemi, Turizmde kaliteli ulaştırmanın sağlanması nasıl sağlanılacağı konularında bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.

TRZ336 TURİZM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Pazarlama yönetimi ve stratejik pazarlama kavramlarının öğrenilmesi. MİY planlama, uygulama, bilgi işleme sistemlerini kavramaktır. 

 

7.Yarıyıl

TRZ401 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (3 0 3) 
Araştırma teknikleri dersi; bilim ve araştırmanın tanımı, önemi, araştırma modelleri, problem durumu, amacı, önemi, evren örnekleri, bilgi toplama yöntemleri, verilerin analizi ve bir araştırma hazırlama ile ilgili bilgiler verilmesini amaçlamaktadır. 

TRZ405 MESLEKİ ALMANCA I ( 2 2 3 ) 
Günlük konuşmalara katılımın kazandırılması, kendini takdim, selamlaşma, kahvaltı listelen hakkında özet bilgilendirmeler. Kahvaltıda yenen ve içilenlerle ilgili cümle teşkilleri. Bunlarla ilgili pratikler. Resepsiyonda müşteriyi karşılamamda kaydı, rezervasyonlar, konukların konaklama ve ayrılış süreleriyle ilgili zamansal ifade gücünün kazandırılması, Otel giriş kartının doldurulması, milliyet, gelinen ülke yer ve kimlikle ilgili bilgiler, imzalama, basit telefon görüşmelerinin sağlanması ile ilgili sahnelerin oyun şeklinde sunulması. Otele ait birimlerin tanıtılması. Müşteriye çeşitli anlamlarda bilgi sunabilme yeteneğinin kazandırılması. Düzenlenen günü birlik turlarla ve yerlerle ilgili bilgilendirmeler. Şikayet alma, alınan şikayeti ilgili birime aktararak çözüm getirme, oda fiyatları hakkında bilgi verme, döviz bozdurmayla ilgili tavsiyelerde bulunma. Araba kiralamayla ilgili bilgilendirme ve yardım sunabilme. 

TRZ403 MESLEKİ İNGİLİZCE I ( 2 2 3 ) 
Elementary düzeyde turizm sektörüyle ilgili günlük tanışma, telefon görüşmeleri, mesaj alma, sipariş alma ve müşterilerin bilgilendirilmesi gibi konu başlıklarında, konuşma, dinleme pratikleri yapmak. Pre-intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için dialoglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. İntermediate düzeyde cümle yapıları ile İlgili bilgilerle birlikte turizm sektörü ile ilgili konularda ve konuşmalarda geçebilecek kelime ve kelime grupları, dinleme aktivitelerine devam edilecektir. Dönem sonunda öğrencinin mesleki uygulamalarda iş bağlantıları ve müşteri ilişkilerinde İngilizceyi aktif olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır

 

7.Yarıyıl Seçmeli Dersler

BAN209 FİNANSAL YÖNETİM I
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal yönetim ile ilgili gerekli kavram ve konuları öğretmenin yanısıra, onları ilgili diğer derslere hazırlamaktır. Bu doğrultuda ders, finansal yönetimle ilgili temel kavramlar ve finans teorilerini aktarmaya odaklanmıştır. Ayrıca bu derste finansal piyasaları tanımak, finansal piyasaları oluşturan fon arzedenler, fon talep edenler, finansal aracı kurumlar, finansal araçlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların yasal ve yapısal özelliklerini incelemek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

TRZ439 DESTİNASYON YÖNETİMİ
Destinasyon kavramı, özellikleri, farklı unsurları, yönetilmesi, resmi sivil güç merkezleri ve inisiyatifler, bu güç merkezlerinin bölgeyi bir turistik ürün olarak tasarlama becerisi ve etkinliği, bölgenin pazarlanması ve rekabet pazarında konumlandırma, imaj, marka olma, bölgeye yönelik turist talebinin süreklilik koşulları, müşteri memnuniyeti ve kalite konuları bu ders kapsamında ele alınacaktır.

TRZ445 FİLM ENDÜSTRİSİ VEPAZARLAMA
Bu ders ile film endüstrisinin yapısı, film yapım, dağıtım ve gösterim aşamaları, bu aşamalarda yer alan pazarlama faaliyetleri ayrıntılarıyla ve örneklerle incelenecektir.

TRZ425 İLK YARDIM
Öğrencilere beklenmedik ani gelişen olaylarda yaşamı korumak, durumun kötüye gitmesini önlemek amacına yönelik bilgi ve uygulamalar konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

TRZ447 İNOVASYON YÖNETİMİ
Derste; inovasyonun başarılması için hedef ve görevlerin uygulanması, iç ve dış analizler, uygun stratejinin seçilmesi, fonksiyonel ve yönetimsel uygulama planlarının geliştirilmesi, inovasyonun ölçülmesi, inovasyonun teşvik edilmesi için tasarılar incelenir ve tartışılır. 

TRZ441 MALİYET YÖNETİMİ
Geleneksel maliyet yöntemleri, stratejik maliyet yöntemleri ve farklarını kavramak, üstün ve zayıf yönlerini belirlemek ve işletmelerde doğru maliyet yönetimini belirleyebilmektir. 

TRZ437 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için motivasyon, iş tatmini, gruplar ve takımlar, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere yönetimi, İK politikalarının benimsetilmesi, örgütsel değişim ve stres yönetimi, örgütsel iletişim, örgütsel davranışta güncel konular ve örgütsel davranış araştırmaları gibi konulara değinilecektir.

TRZ435 ÖZEL İLGİ TURİZMİ
Özel ilgi turizm türlerini ve özelliklerini öğrencilerin anlaması ve hem ülkemizde hem de dünyadaki gelişim durumlarını izleyebilme ve değerlendirme yapabilme yeteneğine sahip olması. 

TRZ443 PAZARLAMADA DİJİTAL ÇAĞ
Bu derste sosyal medya, çok kanallı strateji, mobil pazarlama, arama pazarlaması, içerik yaratma, oyun platformları, viral ve dijital kampanyalar ve bu alanda başarılı olmuş kampanyaların örnekleri ile temelinde ayrıntıları olarak incelenmesi ve bu konuda bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır. 

TRZ423 PERSONEL VE GİDA HİJYENİ
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsle ile ilgili bilgiler, yaralı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler, patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmesi ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler, besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili bilgiler.

TRZ429 RUSÇA I
Kiril alfabesinin öğrenilmesi, Rusça vurgu ve tonlama sisteminin açıklanması, Rusça kelime öğrenme, Okuma ve diyalog kurma alıştırmaları, Kiril harfleriyle yazma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye çeviri çalışmaları, Rusça gramer bilgisinin öğrenilmesi.

TRZ431 SEYAHAT ACETACİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
Seyahat acentacılığının gelişimi, seyahat acentalarının faaliyetleri, Türkiye de seyahat acentacılığı ve önemi, tur operatörlüğü, tur düzenleme yöntemleri ve uygulama çalışmaları, seyahat acentalarında pazarlama faaliyetleri. 

TRZ427 TURİZM SOSYOLOJİSİ
Turizme katılımda etki eden sosyolojik faktörler, turizme katılış biçimi ve nedeni, turist gönderen ve kabul eden bölgelerin sosyolojik yapıları turist ve yerel halka etkileşimi hedeflenmiştir.

TRZ421 TURİZMDE REKREASYON VE ANİMASYON
Rekreasyon ve animasyon kavramı ve çeşitleri ile ilgili genel bilgiler. Konaklama işletmelerinde animasyon hizmetlerinin planlanması ve yönetimi. Uygulamalı animasyon etkinlikleri.

TRZ433 YÖNETİM MUHASEBESİ
Yönetim muhasebesine giriş; Maliyet kavramı ve türleri; Maliyetlerin yapısal çözümlemesi; Kar planlaması; Değişken maliyet yöntemi; Ek maliyet (alternatif seçim kararları); Fiyatlandırma kararları; Tahmini maliyet ve standart maliyet yöntemleri; Gider kontrolü gereksinimi, üretim giderlerinin denetimi; İşletme Bütçeleri; Finansal denetim sistemi; Yönetici etkinliğinin ölçülmesi; Raporlamanın anlamı, türleri ve özellikleri.

8.Yarıyıl

TRZ406 MESLKİ ALMANCA II ( 2 2 3 ) 
Banka işlemleri ve döviz bozdurma da yardımcı olunma yeteneğinin kazandırılması birimlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi sunma şikayetleri alarak bunları ilgili birimlere havale etmek ya da direkt çözmek. Uyandırma servisinin verilmesi. Umumi yemek adları içerikleri hakkında bilgilendirme. Yemeklerle ilgili dilek ve şikayetlerin karşılanması. 

TRZ404 MESLEKİ İNGİLİZCE II ( 2 2 3 ) 
Mesleki Yabancı Dil İngilizce 1 dersinin devamı niteliğindeki bu derste öğrencilerin uzmanlık alanları ile ilgili farklı konularda fikirlerini ifade edebilecekleri ve günlük konuşmalarda da mümkün olduğunca az kullanım hatası yaparak iletişim kurabilmeleri hedeflenmektedir, ileri düzeydeki turizm sektörü konulan ile ilgili ana dilden hedef dile ve hedef dilden anadile çeviri çalışmaları.

TRZ402 TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI (3 0 3) 
Turizm sektörünün sorunlarının tanımları tespiti, diğer sektörlerle olan güncel sorunları ve çözüm önerileri verilmesi hedeflenmektedir.

 

8.Yarıyıl Seçmeli Dersler

BAN208 FİNANSAL YÖNETİM II
Bu dersin amacı, öğrencilere finansal yönetim ile ilgili gerekli kavram ve konuları öğretmenin yanısıra, onları ilgili diğer derslere hazırlamaktır. Bu doğrultuda ders, finansal yönetimle ilgili temel kavramlar ve finans teorilerini aktarmaya odaklanmıştır.

TRZ424 ARKEOLOJİ VE MİTOLOJİ
Arkeolojiye Giriş Bu derste arkeoloji kavramı ve amacı, dünyada ve Türkiye de arkeoloji biliminin ortaya çıkışı ve gelişmesi, arkeolojide kullanılan temel yöntem ve metotlar, arkeolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkileri tanıtılacaktır. Mitoloji kavramının tanıtılması ve arkeoloji ile mitoloji arasındaki ilişkinin açıklanması tanıtılmasıyla başlayan bu derste daha çok Klasik Yunan mitolojisi üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ayrıca bu derste diğer dünya kültürleri mitolojilerinin birbirleriyle olan bağlantıları ve bunun Klasik Yunan mitolojisini etkileleri irdelenecektir. 

TRZ430 BİTİRME ÖDEVİ
Öğrencinin önceki yıllarda okuduğu dersler ve staj çalışmalarından edindiği birikimlere dayanarak, danışmanı tarafından belirlenerek verilen konu üzerinde araştırma ve inceleme yapmak.

BAN422 ÇEVRE EKONOMİSİ
Çevre, doğal kaynak ve ekonomi konularının birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimlerinin kapsamlı olarak incelenmesi.

TRZ438 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK
Ahlak kavramı hakkında bilgi vermek, Etik kavramı hakkında bilgi vermek, Sosyal sorumluluk kavramı hakkında bilgi vermek, Ahlak ve etik kavramlarını analiz etmek ve aralarındaki ilişki hakkında bilgi vermek.  

TRZ448 MEDYA DEĞİŞEN TÜKETİCİ VE PAZARLAMA
Değişen iletişim teknolojileri, değişen medya, günümüz tüketicisinin özellikleri, işletmelerin değişen pazarlama iletişimi politikaları, günümüz tüketicisinin değişen satın alma öncelikleri ve referansları örneklerle ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

TRZ426 RUSÇA II
Kiril alfabesinin öğrenilmesi, Rusça vurgu ve tonlama sisteminin açıklanması, Rusça kelime öğrenme, Okuma ve diyalog kurma alıştırmaları, Kiril harfleriyle yazma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye çeviri çalışmaları, Rusça gramer bilgisinin öğrenilmesi.

TRZ422 SİGORTACILIK
Sigorta dili, temel sigortacılık bilgileri, büyük sayılar kanunu, sigortanın temel prensipleri, dünyada ve Türkiye’de sigortanın tarihsel gelişimi ve bunu etkileyen etmenler, riziko, Sigorta Pirimi, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sözleşmenin aşamaları, değerleme problemleri, sigortanın bölümlere ayrılması, sigorta hizmetinin fiyatlandırılması örneklemelerle ve güncel hale getirilerek öğretilir.

TRZ436 TURİZM İŞLET- PROJE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için gerekli olan satışların tahmin edilmesi ile ilgili yöntemler, söz konusu satışlara bağlı olarak nakit akımlarının düzenlenmesi, fon kaynaklarının maliyetlerinin belirlenmesi ve proje değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesidir. 

TRZ432 TURİZM POLİTİK VE PLAN
Ders öğrencilere Türkiye'nin turizm politikası, Politika kavramı, turizm politikası oluşturulması, Hükümetin ve özel sektörün rolü, 2023 Turizm Eylem Planı, Turizm planlaması kavramı, Turizm Planlaması oluşturulması, Genel planlama kavramları konularında bilgi sağlayacaktır. 

TRZ434 TURİZM REHBERLİĞİ
Ülkeyi, yöreyi veya bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin karşılanması, konaklayacağı tesislere ulaştırılması ve turistlerin tesislerde konakladığı sürece karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda yapılması gereken çalışmalar. Çevrenin tanıtılması, tarihi ve kültürel zenginliklerin içeriklerinin aktarılması, turistin ait olduğu kültür ile ziyaret ettiği yöre insanının kültür ve sosyal yaşam biçimi arasında bir köprü oluşturmak ve turistin ziyaret ettiği ülkede, yöre ve bölgede karşılaşacağı tüm sorunların çözümünde yardımcı olmak.

TRZ446 TURİZM VEÇEVRE
Sürdürülebilir turizmin tanımı, gelişimi, amaçları, ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik boyutları, sorunlar, çözümler, öneriler ve örnekler.   

TRZ440 TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
Bu derste bilimsel araştırmanın mantığı üzerinde durulacak, araştırmanın aşamaları analiz edilecek ve nicel ve nitel yöntemlere dair örnekler üzerinde çalışılacaktır.  

TRZ420 TÜRKİYE-AB TURİZM İLİŞKİLERİ
Avrupa Birliği’nin görevleri, ortaya çıkışı, organları, Avrupa Birliği Politikaları ve Avrupa Birliği’nin Türk turizmi açısından önemi.

TRZ444 ULUSLARARASI PAZARLAMA
Uluslarararası pazarlama kavramı ve uluslararasılaşma, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama karması.

Bu içerik 31.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2858 kez okundu.